Mensenrechten

Wat zijn mensenrechten?
Een mens is een doel, geen middel. Daarom heeft ieder mens fundamentele rechten, of mensenrechten. Deze rechten vormen de basis voor alle wetten, maar ook voor de manier waarop wij van elkaar verwachten dat we met andere mensen omgaan. Dat heet gewoonterecht.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

In Nederland zijn de mensenrechten geregeld in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dit is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd. Het verdrag bestaat sinds 1950 en het is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948.

Het verdrag verplicht de deelnemende landen, waaronder Nederland, om de mensenrechten in de nationale wetgeving op te nemen. In Nederland zijn de mensenrechten opgenomen in de grondwet en voor de gezondheidszorg verder uitgewerkt in onder andere de WGBO.


Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het EHRM biedt de burgers van deelnemende landen de mogelijkheid om de eerbiediging van hun rechten en fundamentele vrijheden te laten toetsen door een rechterlijke macht. Dan kunnen zij een procedure aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Voor het EHRM is de wederpartij altijd de overheid, omdat die zich door ondertekening van het het EVRM heeft verplicht de mensenrechten te waarborgen in de nationale wetgeving. Een uitspraak van het EHRM is bindend voor alle staten die het verdrag hebben ondertekend. Ternovszky v. Hungary is een uitspraak van de EHRM over de geboortzorg in Hongarije. Maar omdat het een uitspraak van het EHRM is, moet ook de Nederlandse overheid zich eraan houden. Daarom betekent deze uitpraak ook veel voor de geboortezorg in Nederland.

Voordat je een klacht kunt indienen bij het EHRM moet je eerst naar de nationale rechter. Kijk voor meer informatie over mensenrechten in Nederland op de website van het college voor de rechten van de mens.

Wil je weten wat de rol van mensenrechten is in de geboortezorg? Lees dan dit artikel van Birthrights.

midwifery human rights for pregnant women