Ontstaansgeschiedenis

Begin 2011 kwam voor het eerst een groep mensen bijeen, omdat zij zich zorgen maakten over de toenemende medicalisering in de verloskunde. Zij zagen de mogelijkheden snel afnemen voor vrouwen die iets anders wilden dan het gangbare aanbod in de geboortezorg.

Er werd een serie bijeenkomsten georganiseerd waarbij gebrainstormd werd over hoe stem te geven aan vrouwen die een ruimer aanbod wensen. Om het contact tussen de deelnemers aan de bijeenkomsten te vergemakkelijken, werd een facebookgroep opgericht.
Al snel werd deze Facebookgroep ook gebruikt als vraagbaak voor zwangeren, partners en zorgverleners. Inmiddels telt de groep 2382 leden.

De Geboortebeweging heeft zich in de afgelopen jaren toegespitst op de rechten van vrouwen rondom hun zwangerschap. De besturen van de Geboortebeweging en vakbond voor jonge ouders, voormalig Vereniging het OuderSchap zijn in 2015 gefuseerd. Op 30 april 2015 is de Geboortebeweging een stichting geworden.