Klachtenrecht

Heb je een klacht?

Als je het niet eens bent met de zorg die je hebt ontvangen, kun je een klacht indienen. Iedere zorgverlener of instelling is verplicht klachten te behandelen. Zorgverleners of instellingen zijn hiervoor aangesloten bij een geschilleninstantie of hebben zelf een klachtenfunctionaris of klachtencommissie.

Als je een klacht hebt, raden we je aan om eerst in gesprek te gaan met je zorgverlener. Vind je dat spannend? Neem dan iemand mee en plan voldoende tijd in om de klacht goed te bespreken. Kom je er niet uit, dan kan de zorgverlener je ook wijzen op de route om een klacht in te dienen.

Na(ast) een klachtenprocedure kun je ook een tuchtzaak of een civiel rechtelijke procedure starten.


Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) regelt procedures rondom klachten van consumenten in de zorg met als doel de drempel om te klagen zo laag mogelijk te maken. Een ander doel van de wet is de klachten te gebruiken om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De wet geldt voor alle zorginstellingen en alle beroepsbeoefenaren in de zorg.

WKCZ volledige wettekst

De wet klachten in de gezondheidszorg wordt gewijzigd. Het kabinet wil de positie van patiënten en cliënten in de zorg verbeteren met de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor meer informatie klik op deze link.


Civiele rechtzaak 

In een procedure in het civiele of burgerlijk recht, vraag je het oordeel van de rechter over een conflict. Dit is meestal een dagvaardingsprocedure. In de dagvaarding leg je uit wat het conflict is en wat je wilt.

Je stelt dat een bepaald handelen van de zorgverlener niet conform de afspraken, richtlijnen of wet is geweest en dat jij als gevolg daarvan (mentale, fysieke of financiële) schade hebt geleden. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Het is verplicht om voor een civiele rechtzaak een advocaat in te schakelen.

Meer informatie vind je op de website van de rechtspraak.


Medisch tuchtrecht 

Een procedure in het tuchtrecht begint met het indienen van een klacht bij een Regionaal Tuchtcollege. Het Regionaal Tuchtcollege beoordeelt of de zorgverlener zich heeft gehouden aan zijn beroepsnormen. Voordat het college beslist, krijgen de partijen de gelegenheid om schriftelijk en / of mondeling hun standpunt kenbaar te maken.

Als een zorgverlener zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond. Het kan dan een maatregel opleggen. Een maatregel is een middel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en heeft niet het doel om te straffen.

Meer informatie vind je op de website van het medisch tuchtcollege.